keskiviikko 18.10.2017 Satu, Säde, Luukas

Sanoja Sinulle vuodesta 1976

Vauvat pääosassa tuttijuhlassa

Rautavaaran kunta muisti viime vuonna syntyneitä rautavaaralaisia tuttijuhlassa, jossa vauvoille luovutettiin koivusta sorvattu tutti ja vauvaraha.
Tuttiin on kaiverrettu lapsen nimi ja syntymäaika sekä kunnan vaakuna.
Tuttijuhla järjestettiin nyt Rautavaaralla kolmantena vuonna peräkkäin. Viime vuonna Rautavaaralle syntyi neljä vauvaa. Lisäksi paikkakunnalle muutti yksi viime vuonna syntynyt vauva.
Ensimmäinen tuttijuhla järjestettiin kunnan 140-vuotisjuhlavuoden merkeissä. Vuonna 2014 paikkakunnalle syntyi kahdeksan vauvaa.
Kunnanjohtaja Unto Murto totesi, että syntyneiden määrä heijastelee samaa kuin väkilukutilastokin.
– Kunnasta siirtyy enemmän väkeä kirkkomaalle kuin syntyy uutta sukupolvea, ja poismuuttajiakin riittää, sanoi Murto.
Hänen mukaansa Rautavaaran kunta tarjoaa lapsiperheiden näkökulmasta mitä parhaimmat olosuhteet asumiseen ja harrastamiseen.
– Olennaista on kuitenkin työ ja toimeentulo. Työpaikkojen luomiseksi on edelleen sitkeästi ponnisteltava. Mikään ei myöskään estä meitä markkinoimasta Rautavaaraa erinomaisena lapsiperheiden kotipaikkana, jossa on  tuttu ja turvallinen kasvuympäristö, jatkoi Murto.
Tämän vuoden ensimmäiset vauvat ovat jo syntyneet niin Nilsiässä kuin Rautavaarallakin. Nilsiässä ensimmäiseksi ehätti 7. tammikuuta syntynyt Tiina Tapanisen ja Tuomas Poikelan tyttö. Rautavaaran vuoden ensimmäinen vauva on puolestaan Merja ja Timo Turusen perheen kolmas prinsessa, joka syntyi 3.1.
Lue vauvojen haastattelut 26.1. Pitäjäläisestä.

Kommentit

 • Unto Murto

  Rautavaaran kunaan asukasluku oli joulukuussa 2016 1,718. Rautavaara on itsenäinen kunta ja täyttää 12.9.2017 143 vuotta. Kuntalaiset sekä kunnan luottamushenkilöt ja henkilökunta ovat yksimielisesti Rautavaaran itsenäisyy- den kannalla. Tämä on kirjattu KUNTASTRATEGIA-2030-asiakirjaan, jonka kunnanvaltuusto yksimielisesti hyväksyi 140-vuotisjuhlakokouksessa 26.8.2014( § 27) Kunta täytti tuolloin 140 vuotta 12.9.2014.
  Kunnan Visio 2030: Eloa, Iloa ja Älyä = Rautavaaran kunta on itsenäinen, ihmisläheinen, yhteistyöverkoissa toimiva, luonnonläheinen ja sähköisiä ICT-palveluja kehittävä ja hyödyntävä kunta.
  Se on meidän päämäärämme, joka velvoittaa hoitamaan yhteisiä asioita niin, että itsenäisyys säilyy. Avainkysymys on terve kuntatalous ja toisaalta vähintään kohtuulliset kunnalliset lähipalvelut. Kunta luo mahdollisuudet eri toimijoille. Tällä hetkellä nämä itsenäisyyden reunaehdot ovat kunnossa. Mikä on tilanne 1.1.2019, kun SoTe ja Maakuntauudistus ovat tulleet.

  Yhtenä tavoitteena on syntyvyyden nostaminen.

 • Unto Murto

  Rautavaaran kunnan näkymiin taloussuunnittelukaudella vaikuttaa niin sosiaali- ja terveyspalveluiden suunniteltu siirtyminen uusien maakuntien vastuulle vuonna 2019 ja tähän liittyvät valtionosuusuudistukset ja kaavailtu kolmen vuoden veronkorotuskielto vuosille 2020-2021, sekä samalla tapahtuva 12,3 % pudotus kunnallisvero- tuottoon.

  Taloussuunnitelmakaudella tapahtuva Suomen kunnallishistorian suurin reformi kaventaa kuntien itsehallintoa ja on siksi kunnan nä- kökulmasta periaatteessa negatiivinen asia. Uudistuksen vaikutus- ten arviointi on kuitenkin mahdotonta ennen kuin tiedetään uudistuk- sen tarkat sisällöt ja talousvaikutukset.

  Kunnan vuoden 2017 talousarvion laadintaan lisähaastetta toivat val- tionosuuksien ja verotuottojen pieneneminen yhdistettynä siihen, että lopulliset valtinosuudet selviävät vasta joulukuun lopulla 2016.

  Valtionosuutemme laskevat ensi vuonna 3,0 %/-237.495€ ja verotulot 4%/-228.000€.

  Verotuloihin ja valtionosuuksiin vaikuttaa maan hallituksen päätösten ohella kunnan väkiluvun kehitys, joka on ollut viime vuodet negatiivi nen. Vuonna 2015 -37 hlöä.

  Taloussuunnitelmakauden lisähaasteena on yhteen sovittaa väestön ikääntyminen ja sen vaatimat investoinnit, laskeva väestökehitys, laskeva tulotaso, poistotason kohoamisesta johtuva velkaantumis- riski sekä kunnan muuttuva tehtäväkenttä ja sen vaatima toiminnan uudistaminen.

  Rautavaaran kunnan vuoden 2017 toiminnan keskeisimmät asiat ovat kunnan talouden tasapainottaminen, kunnallisvaalit, uusi kunta- strategiaprosessi, hallintosäännön ja johtamisjärjestelmän uudista- minen sekä sote- ja maakuntauudistukseen valmistautuminen.

  Rautavaaran kunnan taloudenhoidossa pyritään kuntatalous pitä- mään talousarvio vuonna 2017 tasapainossa, ja yhdistämään tiuk- kaan taloudenhoitoon toimintatapojen uudistaminen ja suotuisan väkilukukehityksen tavoittelu.

  Vuonna 2017 talousarvion toteutumisen seuranta edellyttää kuiten- kin suurta tarkkuutta ja herkkää reagointia (Rullaava budjetti), mikäli negatiivisesti arvioitu verotulokehitys toteutuu tai sosiaali- ja tervey- denhuollon menot kasvavat budjetoidusta (erikoissairaanhoidon menot ovat ylittyneet 700.000 eurolla 31.8.2016 mennessä).

  Vuoden 2017 keskeisiä toimintatapojen uudistuksia ovat:

  – johtamisjärjestelmän uudistus keskeisimpänä ovat uudet lauta- kunnat: elinvoimalautakunta ja hyvinvointilautakunta, joiden tehtävä- nä on luoda elinkaarimallin mukaiset toimivat kunnalliset palvelut;
  – Rautavaaran kunnan Digitalisaatio-ohjelma laaditaan 31.5.2017 mennessä Digityöryhmän toimesta (Unto Murto, Petri Kettunen Elmo Nuutinen) hyödyntämällä Digi-Savon aineistoa;
  – Meidän verkko (kunnan viisi runkoverkkoa/RTVO) 100 Mb/s käyttöön kaikissa palveluissa;
  – vanhuspalveluissa osallistutaan maakunnalliseen Yhdessä!-hank- keeseen, valtakunnalliseen Voimaa vanhuuteen -ohjelmaan ja pa- nostetaan muutenkin kuntouttavaan työotteeseen (näistä tarkemmin TA-2017 liitteessä 4 Kunnan Hankesalkku);
  – kunnan kiinteistöstrategia päivitetään ja tehdään valinnat kunnan kiinteistökannan tehostamiseksi ja epätarkoituksenmukaisista metsätiloista luopumiseksi;
  – syvennetään yhteistyötä Kaavin kunnan kanssa KYSTERIn osalta (johtokunta ja tilaajatoimikunta 31.12.2018 saakka);
  – tontinmyyntiin panostetaan uusilla markkinointimixeillä;
  – kunnan internetsivut siirretään liferay-alustalle (PoSoTe) ja ulkoista ja some viestintää tehostetaan resurssien puitteissa;
  – uusi opetussuunnitelman toteutukseen panostetaan, sähköiset ylioppilaskirjoitukset;
  – varhaiskasvatussuunnitelmatyö tehdään kunnianhimoisesti;

  Talousarvion tasapainotustoimenpiteinä vuonna 2017 muun muassa:

  – ei jatketa määräaikaisten työntekijöiden työsuhdetta;
  – pyritään olemaan täyttämättä eläköityvien virkoja sikäli kuin se on mahdollista;
  – selvitetään yhteistyömahdollisuudet hoivayrittäjien kanssa esim. yöpartiotoiminta Tulilyhty Oy:n kanssa
  – nostetaan tontin- ja metsänmyyntituloja;
  – poistetaan ylläpidosta huonokuntoisimmat kunnan omistuksesta olevat kiinteistöt;
  – myydään vanha paloasema;
  – myydään Metsäkartanon jätevesipuhdistamo
  – vähennetään yksityistieavustuksia;

  Investointien osalta vuonna 2017 muun muassa:

  – saatetaan maaliin uuden paloaseman ja Karinkosken sillan rakentaminen;
  – panostetaan kaikenikäisiä kuntalaisia palveleviin lähiliikunta- ja –leikkipaikkoihin (terveyden edistäminen/ennakoitavuus);
  – jatketaan viemäri- ja vesijohtoverkoston kunnostamista;
  – käynnistetään Hinku-hanke/Suomen kuntaliitto ja Nurmeksen kaupunki eli aurinkoenergian hyödyntäminen :aloitus Monitoimihallin katosta;
  – käynnistetään urheilukentän perusparannus suunnittelu ELYn ulkopuolisella rahoituksella;

  Rautavaaran kunnan vuoden 2017 talousarviossa tarkkaan talou- denpitoon yhdistyy kuntalaislähtöinen toimintatapojen uudistaminen sekä kunnan vetovoimaan ja kuntalaisten hyvinvointiin panostami- nen.

  Tulevien vuosien suurmuutosten vaikutusten vaikeasta ennakoita- vuudesta huolimatta kunnan tulevaisuusnäkymiin valaa uskoa Suo- men talouden hienoinen piristyminen.

  Sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtyminen suuremman kokonaisuu- den hallittavaksi PoSoTeen 1.1.2019 aiheuttaa suuren muutoksen kunnan organisaatiossa ja talouden suunnittelussa, mutta onko muutos tässä tilanteessa suuri mahdollisuus.

  Jatkossa Rautavaaran kunta keskittyy hyvinvointiin, sivistykseen, kasvatustehtäviin ja elinvoiman kehittämiseen. Tämä muutos edel- yttää erityisesti kunnan muuttumista asiakaspalveluorganisaatioksi.

  Kuntaliitto suosituksen mukaan Rautavaaran kunnan vuoden 2019 taloussuunnitelma on laadittu siten, että luvuissa ei ole huomioitu mahdollista tulevaa uudistusta.

 • Unto Murto

  Kunta elää myös nykyaikaa ja digitalisaation tuomia mahdollisuuksia täytyy ottaa rohkeasti käyttöön. Kunta tarjoaa kuntalaisille tasokkaita peruspalveluita, erityisesti kiitosta on jaettu monipuolisille vapaa-ajan palveluille ja nopeille laajakaistayhteyksille 100Mbit/s MEIDÄN VERKKO. Rautavaaran tietoverkko-osuuskunta (RTVO) sai vuonna 2014 valmiiksi laajakaistan viisi runkolinjaa ja kunnan laajakaistapeitto on 100%. Laajakaistayhteys on nykyko- dissa yhtä tärkeä perustoiminto kuin lämmitys, sähkö ja vesijohtoverkosto. Sen avulla voi sijainnista riippumatta olla yhteydessä mihin maailmankolkkaan tahansa ja käyttää jatkuvasti erilaisia palveluita. Laajakaistaan investointi nostaa kiinteistösi arvoa.

  Kunta pitää hyvää huolta kaikenikäisistä kuntalaisistaan kehittämällä lähipalveluitaan: päivähoidosta koulutukseen, terveyhuoltoon ja erityisesti ikäihmisten asioihin. Kunta todella panostanut hoivapalveluihin lippulaivana Palvelutalo Lepola. Vasarat ovat paukkuneet ja sahat soineet v.2011 alkaen. Uusi keskuskeittiö (3,2 milj.€) valmistui 31.7.2015. Uusi Paloasema (2,3milj.€) valmistuu Rautavaara päiville 30.6.2017-2.7.2017. KARINKOSKEN SILTA jne.

  Kunta tarjoaa kuntalaisille tasokkaita peruspalveluita, erityisesti kiitosta on jaettu monipuolisille vapaa-ajan palveluille ja nopeille laajakaistayhteyksille 100Mbit/s. Laajakaistan peitto on 100%. Laajakaistayhteys on nykykodissa yhtä tärkeä perustoiminto kuin lämmitys, sähkö ja vesijohtoverkosto. Sen avulla voi sijainnista riippumatta olla yhteydessä mihin maailmankolkkaan tahansa ja käyttää jatkuvasti erilaisia palveluita. Laajakaistaan investointi nostaa kiinteistösi arvoa.

  Oman kodin rakentajille on tarjolla edullisia (1€/m2€/m2) isoja rantatontteja Jokisuunniemen ja Hiekkahäikän alueelta sekä tontteja Karikon alueelta. TERVETULOA KATTOMAAN KUNNAN JA YRITTÄJIEN YHTEISOSASTOA RAKENNA- JA ASU-MESSUILLE 25.2.2017-26.2.2017, KUOPION HALLILLA. VASARAT PAUKKUMAAN JA SAHAT SOIMAAN VUONNA 2017.

 • Terttu Haara

  Olisipa Unto ollut jo aiemmin joku pilasi asioita pahasti.
  ”Ei kuulu haittaavan jos veronmaksajat lähtee” tämä oli 1990 luvun päättäjien mielipide uusia kuulu tulevan. Nyt on ainakin yritys saada lisää ja hyvä näin jotka joutuu veroja maksamaan .Pettyneenä kunnantoimintaan en ole maksamassa ,jospa muutoksen tuulet puhaltaisi ja parempiaika koittaisi. Olisi parempia uutisia jatkossa , maailma muuttuu muuttuuko päättäjät.

Jätä kommentti

*