maanantai 12.7.2020 Hermanni, Herkko, Herman

Sanoja Sinulle vuodesta 1976

Lukion kohtalosta päätös vuoden alussa. Toiminnan jatkuminen tulee tarkasteluun kehittämistyön vaikuttavuuden pohjalta.

Hakijamäärät vaikuttavat lukion kohtaloon.

Rautavaaran lukion jatkosta päätetään ensi vuoden alussa kehittämistyöryhmän tulosten perusteella.
Armonaika lukion toiminnan kehittämiseksi päättyy ensi kuussa. Kunnanvaltuusto antoi lakkautusuhan alla olleelle lukiolle vuoden 2017 joulukuussa kaksi vuotta lisäaikaa toiminnan kehittämiseksi.
Hallintojohtaja Jenna Hattunen perustelee, että koska lukion kehittämis- ja markkinointityöhön varattu määräaika päättyy, tarkastellaan kehittämistyöryhmän tulokset ensi vuoden alussa.
– Käytännössä tarkastellaan, ovatko kehittämistyön tulokset olleet riittävät ja miten ne ovat vaikuttaneet. Yksi hyvä mittari on, ovatko hakijamäärät lisääntyneet, toteaa Hattunen.
Tarkastelun tulosten pohjalta tullaan ratkaisemaan lukion oppilaaksi ottamisen jatkamista koskeva kysymys.
Hyvinvointilautakunnan ensi vuoden talousarvioesitykseen ei ole enää varattu lukiolle 41 766 euron kehittämismäärärahaa.

Lautakunnan talousarvioesityksessä on päästy kunnanhallituksen asettamaan raamiin, joka on noin 2,36 miljoonaa euroa.
Budjetissa on huomioitu se, että siivous- ja ruokapalvelut siirtyvät ensi vuoden alussa hyvinvointiosastolta elinvoimalautakunnan alaisuuteen.

Merkittävin muutos koulutoimen osalta kuluvaan vuoteen verrattuna on joustavan opetuksen ryhmän perustaminen.
Rehtori Matti Korkalaisen mukaan kyseessä on vuosiluokkiin sitomaton pienryhmä koululaisille, jotka tarvitsevat yksilöllisiä koulunkäynnin tuen järjestelyjä.
Kunta hakee parhaillaan erityisopettajaa, joka toimii tämän pienryhmän opettajana. Hakuilmoituksen mukaan järjestely toimii kokeiluluontoisesti ensi kevätlukukauden ja todennäköisesti jatkuu sen jälkeen pysyvänä toimintana.

Budjetissa linjataan varhaiskasvatuksen tänä vuonna alkanutta maksuttomuutta siten, että maksuttomuus rajataan koskemaan vain kunnan alueella päiväkotia ja perhepäivähoitoa.
Mikäli kokonaisuus huomioiden on perusteltua, että kunta ostaa lapselle päivähoitopaikan Rautavaaran kunnan ulkopuolelta, laskutetaan perheeltä päivähoitomaksu, sillä kunnalta peritään ostopalvelusta todelliset kustannukset.
Hyvinvointilautakunta esittää ensi vuoden talousarviotaan kunnanhallituksen ja edelleen -valtuuston hyväksyttäväksi.

Kommentit

 • Unto Murto

  Vuoden 2018 tammikuussa asetin kunnanjohtajana viranhaltijapäätöksellä Lukion kehittämistyöryhmän. Ryhmän tehtävänä on laatia Rautavaaran lukiolle kehittämissuunnitelma, jolla tehdään määrätietoista ja näkyvää kehittämis- ja markkinointityötä lukion säilyttä-miseksi. Työryhmän tehtävänä on omalta osaltaan vastata kehittämis-suunnitelman käytännön toteuttamisesta ja raportoida kehittämis- ja markkinointityön etenemisestä hyvinvointilautakunnalle, kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle.

  Rautavaaran lukion kehittämistyöryhmään nimettiin:

  Enni Eskelinen, lehtori
  Heidi Ihatsu, lehtori
  Marianna Kauhanen, Rautavaaran yrittäjät
  Sami Korhonen, pj, tuntiopettaja
  Jari Korkalainen, Metsäkartanon johtaja
  Matti Korkalainen, rehtori
  Unto Murto, kunnanjohtaja 2/2019 asti
  Linnea Mustonen, opiskelija
  Anne Plaketti-Ullgren, lehtori
  Riitta Roininen, Hyvinvointilautakunta
  Seppo Toivanen, vpj, lukion lehtori
  Stefanos Varlamitis, opiskelija.

  Lukion kehittämistyöryhmän loppuraportti eli Lukion kehittämissuunnitelma hyväksyttiin jo Hyvinvointilauta-kunnan kokouksessa 5.6.2019.

  Tottakai Lukion kehittämissuunnitelma tulee käsitellä kunnan normaalissa talousarvioprosessissa. Vuoden 2020 talousarvioon tulee varata 25.000 euroa niinkuin Rautavaaran kunnanvaltuusto yksimielisesti hyväksymässä taloussuunnitelmassa 2020-2021 on joulukuussa 2018 päätetty. Kunnanvaltuusto hyväksyy vuoden 2020 talousarvion viimeistään joulukuussa 2019.

 • Unto Murto

  Lukion kehittämistyöryhmän asettajana ja ryhmän jäsenenä: Tietysti Lukion kehittämissuuunitelman toteuttamista tulee jatkaa.

  Lukion kehittämissuunnitelman sivulla 3 todetaan mm. :
  ”Lukion kehittämistyöhön on varattu rahoitusta seuraa-vasti: Vuodelle 2018 10 000 €, vuodelle 2019 25.000 euroa sekä vuoden 2020 taloussuunnitelmaan 25.000 €.

  Rautavaaran kotiseutuseura on antanut lukion kehittämi-seen 1.000 euroa. ”

  Tämä edellä mainittu Lukion määrärahavaus vuoden 2020 taloussuunnitelmassa hyväksyttiin yksimielisesti kunnan-valtuuston kokouksessa joulukuussa 2018/Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020-2021 hyväksyminen.

  Miksi Hyvinvointilautakunnan kokouksen 6.11.2019 §:ssä 56 Hyvinvointilautakunnan talousarvio 2020 ja talous-suunnitelma 2021-2022 LUKIOLLE EI OLE VARATTU KEHITTÄMISRAHAA CENTTIÄKÄÄN?

  Lisäksi Hyvinvointipalveluiden toiminnan kuvauksessa ja tavoitteissa ei sanallakaan mainita, että kunnanvaltuusto on kokouksessa joulukuussa 2018 hyväksyessään vuoden 2019 talousarvion ja tasoussuunnitelman 2020-2021 VARANNUT KEHITTÄMISEEN RAHOITUSTA 25.000 euroa.

  Tekstiin tulee myös lisätä se, että Rautavaaran Lukiota kehitetään omalla kehittämissuunnitelmalla, jonka Hyvinvointilautakunta on 5.6.2019 §:ssä 30 yksimielisesti hyväksynyt.

  Hallintojohtaja Jenna Hattusen esittämät perustelut ovat vastoin kunnanvaltuuston tekemää päätöstä.

 • Unto Murto

  Hieman faktaa: Oman lukion markkinointi onnistui siihen tärkeimpään kohderyhmään eli oman kunnan 9-luokkalaisiin.

  Erikoisen pienestä ikäluokasta lukioon aloitti kuitenkin 7 oppilasta. Suunnilleen valtakunnallinen osuus. Seuraavat ikäluokat ovat suurempia. Lisäksi on kaksi (2) aikuisopis-kelijaa.

 • Unto Murto

  Jos kunta aikoo pysyä itsenäisenä, kannattaa lukion ylläpito niin kauan kuin vähänkin on oppilaita. Lukion ylläpitoon kuluu rahaa pari prosenttia koko talousarviosta.

  Jos lukio lakkautetaan, samalla kannattaa käynnistää kunnan alasajo kunnan liittämiseksi Kuopioon.

 • Unto Murto, kj-emeritus

  Lukion nykytilasta:
  Rautavaaran lukio on pieni yleislukio, joka toimii yhteisissä tiloissa peruskoulun kanssa. Lukuvuonna 2018 – 2019 lopussa lukiolaisia on 17. Opetusta annetaan pääosin lähiopetuksena, mutta opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa myös verkkokursseja Isoverstaan verkko-kurssitarjontaa hyödyntäen.

  Lukion omassa kurssitarjonnassa on tarjolla yhteensä yli sata kurssia.

  Opiskelijoiden ohjausvastuu on jaettu rehtorin, ryhmän-ohjaajien ja aineenopettajien kesken opetussuunnitelman mukaisesti.

  Opiskelijoilla on ilmaiset oppikirjat ja muu opiskeluma-teriaali, kannettavat tietokoneet sekä laskimet. Lukiolaisilla on samat maksuttomat koulukuljetusjärjestelyt kuin peruskoululaisillakin

  Lukion kehittämistyöhön on varattu (kunnanvaltuusto joulukuu 2018) rahoitusta seuraavasti:
  Vuodelle 2018 10 000 €,
  vuodelle 2019 25.000 euroa sekä
  vuoden 2020 taloussuunnitelmaan 25.000 €.

  Rautavaaran kotiseutuseura on antanut lukion kehittämi-seen 1000 euroa.

 • Unto Murto, kj-emeritus

  Uusi lukiolaki tuli voimaan 1.8.2019.

  Lukiolaki on mahdollisuus Rautavaaran pienlukion kehittämiseen. Tämän tammikuussa 2018 asettamani Lukion kehittämistyöryhmä on hyvin omaksunut laatimassaan Lukion kehittämissuunnitelmassa 2019.

  Yhteys korkeakouluihin on kuitenkin vahva laissa.
  Lukiot velvoitettaisiin yhteistyöhön korkeakoulujen kanssa, ja lisäksi lukion opetus tulisi järjestää siten, että jokaisella opiskelijalla olisi mahdollisuus kehittää kansainvälistä osaamistaan sekä työelämä- ja yrittäjyysosaamistaan.

  Uuden lukiolain 11 keskeistä muutosta:

  1. Opintopisteitä, ei kursseja
  2. Oppiainerajat ylittävää opiskelua
  3. Tiiviimpää korkeakouluyhteistyötä
  4. Vahvempaa kansainvälisyyttä
  5. Ylioppilaskokeen saa uusia rajattomasti
  6. Erityisopetusta ja tukea lukiolaiselle
  7. Oma opintosuunnitelma jokaiselle
  8. Muualla hankittu osaaminen tunnustetaan
  9. Nykyistä henkilökohtaisempaa opinto-ohjausta
  10. Pidetään huolta myös lukion päättäneistä
  11. Vahva ei kiusaamiselle.

  Lukion kehittämissuunnitelma 2019 antaa hyvät eväät Rautavaaran lukion kehittämistyölle. Elolla, Ilolla ja Maalaisjärjellä kaikki jatkamaan lukion kehittämistä.

  Kiitokset Lukion kehittämistyöryhmän jäsenille.

 • Unto Murto, kj-emeritus

  Lukion kehittämissuunnitelma hyväksyttiin Hyvinvointilautakunmassa 5.6.2019 pykälässä 36.
  Tämän jälkeen Lukion kehittämissuunnitelma olisi pitänyt käsitellä kunnanhallituksessa ja valtuustossa syksyn 2019 aikana osana kunnan normaalia talousarvioprosessia. On aivan käsittämätöntä, että Lukion kehittämissuunnitelma käsitellään vasta tammikuussa 2020!

  Miksi ei Lukion kehittämissuunnitelmaa ole käsitelty valtuustossa? Aikaa olisi ollut yli 6 kk.

 • Unto Murto

  Kyseessä on viimeinen täällä oleva keskiasteen oppilaitos. Tämä on kunnalta vähän sama kuin koira söisi jalkansa, että nyt tässä taas pärjää pitkään, sanoi matematiikan lehtori Seppo Toivanen.

  Rautavaaran yrittäjien mielestä lukion lopettaminen olisi tuhoisaa kunnan elinvoimalle ja se merkitsisi myös 16-19-vuotiaiden ikäryhmän häviämistä kunnan katukuvasta.

 • Insider

  Rautavaaran Lukiota tulee kehittää se omalla kehittämis-suunnitelmalla, jonka Hyvinvointilautakunta on 5.6.2019 §:ssä 30 yksimielisesti hyväksynyt.

  Lukion kehittämissuunnitelma on osa Rautavaaran KUNTASTRATEGIA 2030-asiakirjaa. Tämän kunnan-valtuusto hyväksyi 21.1.2019.

 • Insider

  Rautavaaran Lukiota tulee kehittää se omalla kehittämissuunnitelmalla, jonka Hyvinvointilauta-kunta on 5.6.2019 §:ssä 30 yksimielisesti hyväksynyt. Lukion kehittämissuunnitelma on osa Rautavaaran KUNTASTRATEGIA 2030-asiakirjaa. Tämän kunnanvaltuusto hyväksyi 21.1.2019. Että silleen.

 • UJM

  Yläsavolaiset lukiot niittivät menestystä STT:n tämänvuotisessa lukiovertailussa. Menestys oli Pohjois-Savon mittakaavassa huikeaa. Jos Rautavaara lasketaan kuuluvaksi Ylä-Savoon, Pohjois-Savon kymmenen parhaan lukion listalla oli viisi yläsavolaista lukiota: Iisalmen lyseo (10.), Kiuruveden lukio (9.), Sonkajärven lukio (7.), Vieremän lukio (5.) ja aiemmin mainittu Rautavaaran lukio (3.). Kolmanneksi tullut kestomenestyjä Rautavaaran lukio on muuten lakkautusuhan alla. Miten käy kunnan elinvoiman, kun menestyvä lukio lopetetaan?

 • Unto Murto, kj-emeritus

  Hieman palautetta Pitäjäläisen toimittaja Helena Kuosmasen kirjoitukseen 14.11.2019 lukiosta.

  Vuoden 2018 tammikuussa asetin kunnanjohtajana viranhaltijapäätöksellä Lukion kehittämistyöryhmän. Ryhmän tehtävänä oli laatia Rautavaaran lukiolle kehittämissuunnitelma, jolla tehdään määrätietoista ja näkyvää kehittämis- ja markkinointityötä lukion säilyttä-miseksi. Työryhmän tehtävänä on omalta osaltaan vastata kehittämis-suunnitelman käytännön toteuttamisesta ja raportoida kehittämis- ja markkinointityön etenemisestä hyvinvointilautakunnalle, kunnanhallitukselle ja kunnan-valtuustolle.

  Rautavaaran lukion kehittämistyöryhmään nimesin:

  Enni Eskelinen, lehtori

  Heidi Ihatsu, lehtori

  Marianna Kauhanen, Rautavaaran yrittäjät

  Sami Korhonen, pj, tuntiopettaja

  Jari Korkalainen, Metsäkartanon johtaja

  Matti Korkalainen, rehtori

  Unto Murto, kunnanjohtaja

  Linnea Mustonen, opiskelija

  Anne Plaketti-Ullgren, lehtori

  Riitta Roininen, Hyvinvointilautakunta

  Seppo Toivanen, vpj, lukion lehtori

  Stefanos Varlamitis, opiskelija.

  Lukion kehittämistyöryhmän loppuraportti eli Lukion kehittämissuunnitelma hyväksyttiin jo Hyvinvointilautakunnan kokouksessa 5.6.2019 §:ssä 36.

  Tottakai Lukion kehittämissuunnitelma tulee käsitellä kuntalain mukaisesti normaalissa talousarvioprosessissa. Vuoden 2020 talousarvioon tulee varata 25.000 euroa niinkuin Rautavaaran kunnanvaltuusto yksimielisesti hyväksy-mässä taloussuunnitelmassa 2020-2021 on joulukuussa 2018 päätetty.

  Kunnanvaltuusto hyväksyy vuoden 2020 talousarvion viimeistään joulukuussa 2019.

  Hyvinvointilautakunnan 5.6.2019 kokouksen jälkeen hyvän hallintotavan mukaan Lukion kehittämissuunnitelma olisi pitänyt käsitellä kunnanhallituksessa ja valtuustossa syksyn 2019 aikana osana kunnan normaalia vuoden 2020 talous-arvioprosessia.

  On aivan käsittämätöntä, että Lukion kehittämissuun-nitelma käsitellään vasta tammikuussa 2020!

  Miksi ei Lukion kehittämissuunnitelmaa ole käsitelty valtuustossa? Aikaa olisi ollut kesäkuusta 2019 alkaen.

  Lukion kehittämissuunnitelman sivulla 3 todetaan mm. :

  ”Lukion kehittämistyöhön on varattu rahoitusta seuraavasti: Vuodelle 2018 10 000 €, vuodelle 2019 25.000 euroa sekä vuoden 2020 taloussuunnitelmaan 25.000 €. Rautavaaran kotiseutuseura on antanut lukion kehittämi-seen 1.000 euroa. ”

  Tämä edellä mainittu Lukion määrärahavaus vuoden 2020 taloussuunnitelmassa hyväksyttiin yksimielisesti kunnanvaltuuston kokouksessa joulukuussa 2018/Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020-2021 hyväksyminen.

  Miksi Hyvinvointilautakunnan kokouksen 6.11.2019 §:ssä 56 Hyvinvointilauta-kunnan talousarvio 2020 ja talous-suunnitelma 2021-2022 LUKIOLLE EI OLE VARATTU KEHITTÄMISRAHAA CENTTIÄKÄÄN?

  Lisäksi Hyvinvointipalveluiden toiminnan kuvauksessa ja tavoitteissa ei sanallakaan mainita, että kunnanvaltuusto on kokouksessa joulukuussa 2018 hyväksyessään vuoden 2019 talousarvion ja tasoussuunnitelman 2020-2021 VARANNUT KEHITTÄMISEEN RAHOITUSTA 25.000 euroa.

  Tekstiin tulee myös lisätä se, että Rautavaaran Lukiota kehitetään omalla kehittämissuunnitelmalla, jonka Hyvin-vointilautakunta on 5.6.2019 §:ssä 30 yksimielisesti hyväksynyt.

  Hallintojohtaja Jenna Hattusen esittämät perustelut lehdessä ovat vastoin kunnanvaltuuston joulukuussa 2018 tekemää päätöstä.

  Lukio on viimeinen kunnassa oleva keskiasteen oppilaitos. Rautavaaran yrittäjien mielestä lukion lopettaminen olisi tuhoisaa kunnan elinvoimalle ja se merkitsisi myös 16-19-vuotiaiden ikäryhmän häviämistä kunnan katukuvasta.

  Oman lukion markkinointi onnistui siihen tärkeimpään kohderyhmään eli oman kunnan 9-luokkalaisiin. Erikoisen pienestä ikäluokasta lukioon aloitti kuitenkin 7 oppilasta. Suunnilleen valtakunnallinen osuus. Seuraavat ikäluokat ovat suu-rempia. Lisäksi on kaksi (2) aikuisopiskelijaa.

  Lukio on viimeinen täällä oleva keskiasteen oppilaitos. Lukion matematiikan lehtorin Seppo Toivasen sanoin: ”Tämä on kunnalta vähän sama kuin koira söisi jalkansa, että nyt tässä taas pärjää pitkään.”

 • Unskin kynästä

  Kunnan pitää tehdä järkevä ja toteuttamiskelpoinen talouden vakauttamisohjelma vuosille 2020-2024: Velkamäärän alentaminen, alhainen syntyvyys saatava nousuun, väestön ikääntymiseen varautuminen/vanhustenhoito ja kotipalvelu, lääkäripalvelut heti kuntoon, korkean sairastavuusindeksin alentaminen, väestökadon pysäyttäminen ja työpaikkoja nuorille.

 • Savottapäällikkö

  Hallitusohjelmaan on kirjattu oppivelvollisuusiän nostaminen 18 ikävuoteen. Eduskunnan käsittelyyn lakimuutos on määrä saada syksyllä 2020. Tämä on Rautaavaaran lukiolle erinomainen asia.

 • UJM

  Kunta ei voi salata hakijoita
  Hyvinvointilautakunnan 29.4.2020 valita yhtenäiskoulun ja lukion rehtorin viranhaun julkisuus on noussut keskuste-luun.
  Nykyisen lainsäädännön puolesta asia on yksiselitteinen. Kun ihminen on hakenut julkista virkaa, hänen hakemus-asiakirjansa ovat julkisia. Kuka tahansa niitä pyytää, asiakirjat on annettava lukuunottamatta ihmisen henkilö-kohtaiseen elämään liittyviä salassa pidettäviä tietoja.
  Vuonna 2018 voimaan tullut EU:n tietosuoja-asetus ja sitä täydentänyt, vuoden 2019 alussa voimaan tullut uusi tieto-suojalaki eivät tuoneet tähän muutoksia.
  Kunta ei voi edelleenkään käyttää harkintaa tietojen anta-misessa. Sen sijaan se voi harkita, kuinka se tiedottaa hakijoista. Se voi todeta, että jotkut hakijat eivät halua nimeään julkisuuteen, mutta on täysin tiedotusvälineiden vallassa, kuinka näitä toiveita huomioidaan.
  Miksi kunta ei toimi avoimesti, vaan pöytäkirjassakin lukee: Hakijayhteenvedot ja viranhakuilmoitus on liitteenä luottamushenkilöiden luettavissa sähköisen kokouksen puolella. Oheismateriaalina hakemusasiakirjat luottamus-henkilöiden verkkopalvelussa! Näitä eivät kuntalaiset pääse lukemaan (Dynasty- asiahallintojärjestelmä).
  Kaikki kuntalaiset ja media olivat ulkona kuin lumiukot. Hakijoiden 9 hlön nimien (yhteensä 13 hakijaa) salaus-päätös on julkisuuslain vastainen. Mitä sellaista tietoa hyvinvointilautakunnalla on, mitä kuntalaisilla ei ole oikeus tietää?
  Kanta on sama kuin Kuntaliiton eli julkinen. Hakijoiden nimiä ei voi salata. Nimet heti pöytäkirjaan. EU:n tietosuoja asetus ei syrjäytä Suomen tasavallan julkisuuslakia.

Jätä kommentti

*